Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi i organizuar si OJQ – Cybersecurity andPrivacy (CSP) si mision ka ndërgjegjësimin e organeve publike dhe private gjer tek shfrytëzuesi fundor në lidhje me sigurinë kibernetike. Gjithashtu bën ofrimin e ndihmës,edukimin/trajnimeve për përballjen me sfidat në hapësirën kibernetike. Tanimë që disa vite zhvillon aktivitete të ndryshme në kuadër të së cilës janë:
-Kerkime shkencore (Anketime dhe analiza)

-Ndihme te drejtperdrejte

-Trajnime

-Fushata ndërgjegjësuese

-Konferenca, etj.

CSP vitin 2018 e mbyll me:

1. Konferencën e mbajtur me 24-27 Janar 2018 “CSP III” konferencë ndërkombëtare kjo etreta me radhë me më shume se 1000 persona pjesëmarrës:

http://cybersecurity-privacy.com/3rd/

https://www.youtube.com/watch?v=dxRrVRrgNJM

https://web.facebook.com/cybersecuritprivacy/photos/a.2048193998796859/2048194192130173/?type=3&theater

Vlen të theksohet se në kuadër të konferencës janë mbajtur edhe punëtoritë “The DayWhen Hacking is Legal IV” dhe “Dinner and Conversation with Facebook” ku për herëtë katërt sjellim udhëheqësit e politikave dhe sigurisë kibernetike të Facebookut nëPrishtinë

2. Në kuadër të ditës ndërkombëtare për internet të sigurtë CSP ka organizuar fushatënndërgjegjësuese dhe ka kontribuar në konferencën “Safer Internet Day” më 6 shkurt2018 SID:

https://web.facebook.com/events/178485992924845/

3. Në kuadër të muajit ndërkombëtar për siguri kibernetike, kemi organizuar takime meinstitucionet relevante, organizuar fushatë ndërgjegjësuese për shfrytëzuesit fundor dhe aktivitete të tjera të cilat kanë kulmuar me konferencën e mbajtur më 31 tetor 2018 equajtur Konferenca “Sfidat ne hapësirën Kibernetike”, si më poshtë:

https://web.facebook.com/events/262089377983253/

https://web.facebook.com/pg/cybersecuritprivacy/photos/?tab=album&album_id=2227858084163782

https://www.youtube.com/watchv=01uYJyaHqn4

4. Në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas/vajzës më 25 nëntor 20158CSP ka organizuar një fushatë të gjerë ndërgjegjësuese dhe edukuese. Gjithashtu ështëorganizuar anketimi, tanimë i dytë me radhë për të identifikuar trendet, format dhemënyrat e ngacmimit online.Më 25 – 30 nëntor 2018 Fushata ndërgjegjësuese “Thuaj JO Ngacmimit Online”

https://web.facebook.com/events/268445133863287/

https://web.facebook.com/cybersecuritprivacy/photos/a.1670121786604084/2244808722468718/?type=3&theater

5. Mbi 400 personave (femra dhe meshkuj) iu kemi ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë mbisfidat që i kanë hasur në hapësirën kibernetike.

6. Kemi ndihmuar në njohjen e kodit shtetëror telefonik te rrjeti social Facebook.Në përgjithësi ne mund të bëjmë edhe me shumë në këtë drejtim!

 

Gjatë vitit 2019 CSP planifikon që të organizojë:

1. Fushatë ndërgjegjësuese për mbrojtjen e privatësisë dhe konferencën “Privatësia neHapësirën Digjitale” në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Privatësisë, respektivisht më28 janar 2019;

2. Anketim, edukim dhe kodim për të rinjtë në kuadër të Ditës Ndërkombëtare përInternet të Sigurtë me moton “Së bashku për Internet më të sigurt” nga muaji janar gjermë 5 shkurt 2019.

3. Konferencë Ndërkombëtare CSP IV – prill 2019 ku do të sjellim trajnime dhe certifikimendërkombëtare për siguri kibernetike.

4. Organizime dhe shënimin e muajit të sigurisë kibernetike për vitin 2019 ku do tështjellojmë trendet dhe sfidat e sigurisë kibernetike, si dhe edukimin e shfrytëzuesitfundor.

5. Ndërgjegjësimin e vazhdueshëm kundër ngacmimit online gjatë muajit nëntor 2019 dukezhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese, duke ngritur mekanizmat e nevojshëm të raportimitdhe reagimit për të iu dal në ndihmë viktimave të ngacmimit online.Me këtë rast, CSP kërkon ndihmën tuaj për të vazhduar misionin e saj, me qëllim që fëmijët,vajzat /gratë dhe qytetarët të marrin ndihmën dhe edukimin e duhur që ne ofrojmë.CSP kërkon ndihmën tuaj që Kosova të mbetet pjesë e hartës botërore të sigurisë kibernetike, ecila realizohet duke shënuar ngjarje ndërkombëtare të sigurisë kibernetike dhe të privatësisë, sidhe duke sjell gjigantet e botës kibernetike si Facebook dhe Google në Kosovë.

The Security Specialists

OUR TEAMS

-: We have highly trained staff available that implement security measures around any Retail, Commercial or Industrial Site.

  • The Exectives Team Members
  • Office Management
  • Security Supervisors

Support Out Community